نرخ لحظه ای سکه

زمان آخرین به روز رسانی

تصویر سکه

عنوان قیمت لحظه ای  قیمت خرید تغییرات قیمت زمان به روز رسانی
امامی تمام سکه امامی 

۲۴,۱۴۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۸۴۴,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
تمام بهار آزادی

۲۲,۸۶۱,۰۰۰ تومان

۲۲,۴۱۶,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
نیم بهار آزادی

۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ربع بهار آزادی

۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان

۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه یک گرمی

۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه امامی (قبل از ۸۶)
۲۲,۷۹۸,۰۰۰
۲۲,۹۰۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
نیم سکه سکه نیم (قبل از ۸۶)
۱۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ربع سکه سکه ربع (قبل از ۸۶)
۹,۱۷۰,۰۰۰
۹,۲۲۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

نرخ لحظه ای سکه پارسیان

تصویر سکه وزن سکه قیمت فروش تاریخ به روز رسانی
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۱۰۰) گرم

۲۲۶,۸۱۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۲۰۰) گرم

۴۳۳,۶۲۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۳۰۰) گرم

۶۴۵,۴۳۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۴۰۰) گرم

۸۵۲,۲۴۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۵۰۰) گرم

۱,۰۵۹,۰۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۶۰۰) گرم

۱,۲۶۸,۸۶۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۷۰۰) گرم

۱,۴۷۵,۶۷۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۸۰۰) گرم

۱,۶۸۴,۴۸۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۹۰۰) گرم

۱,۸۹۱,۲۹۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۰۰۰) گرم

۲,۱۰۳,۱۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۱۰۰) گرم

۲,۲۷۴,۹۱۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۲۰۰) گرم

۲,۵۱۶,۷۲۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۳۰۰) گرم

۲,۶۸۸,۵۳۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۴۰۰) گرم

۲,۸۹۵,۳۴۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۵۰۰) گرم

۳,۱۳۷,۱۵۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۶۰۰) گرم

۳,۳۰۸,۹۶۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۷۰۰) گرم

۳,۵۱۵,۷۷۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۸۰۰) گرم

۳,۷۲۲,۵۸۰ تومان

۰۰:۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹