نرخ لحظه ای سکه

زمان آخرین به روز رسانی

تصویر سکه

عنوان قیمت لحظه ای  قیمت خرید تغییرات قیمت زمان به روز رسانی
امامی تمام سکه امامی 

۳۰,۴۸۸,۰۰۰ تومان

۳۰,۱۸۸,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
تمام بهار آزادی

۲۷,۲۶۴,۰۰۰ تومان

۲۶,۸۱۹,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
نیم بهار آزادی

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
ربع بهار آزادی

۱۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۷۶۵,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه یک گرمی

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه امامی (قبل از ۸۶)
۲۷,۲۰۱,۰۰۰
۲۷,۶۰۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
نیم سکه سکه نیم (قبل از ۸۶)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۸۰۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
ربع سکه سکه ربع (قبل از ۸۶)
۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۱,۳۴۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

نرخ لحظه ای سکه پارسیان

تصویر سکه وزن سکه قیمت فروش تاریخ به روز رسانی
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۱۰۰) گرم

۲۶۹,۵۹۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۲۰۰) گرم

۵۱۹,۱۸۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۳۰۰) گرم

۷۷۳,۷۷۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۴۰۰) گرم

۱,۰۲۳,۳۶۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۵۰۰) گرم

۱,۲۷۲,۹۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۶۰۰) گرم

۱,۵۲۵,۵۴۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۷۰۰) گرم

۱,۷۷۵,۱۳۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۸۰۰) گرم

۲,۰۲۶,۷۲۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۹۰۰) گرم

۲,۲۷۶,۳۱۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۰۰۰) گرم

۲,۵۳۰,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۱۰۰) گرم

۲,۷۴۵,۴۹۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۲۰۰) گرم

۳,۰۳۰,۰۸۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۳۰۰) گرم

۳,۲۴۴,۶۷۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۴۰۰) گرم

۳,۴۹۴,۲۶۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۵۰۰) گرم

۳,۷۷۸,۸۵۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۶۰۰) گرم

۳,۹۹۳,۴۴۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۷۰۰) گرم

۴,۲۴۳,۰۳۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۸۰۰) گرم

۴,۴۹۲,۶۲۰ تومان

۰۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸