جدول نرخ سکه اتوماتیک موبایل

نرخ لحظه ای سکه بهار آزادی

تصویر سکه عنوان قیمت
خرید سکه
قیمت
فروش سکه
نمودار
تمام سکه امامی 
۲۴,۰۹۴,۰۰۰
۲۴,۱۴۸,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
تمام بهار آزادی
۲۲,۷۹۸,۰۰۰
۲۲,۹۰۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
نیم بهار آزادی
۱۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
ربع بهار آزادی
۹,۱۷۰,۰۰۰
۹,۲۲۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه یک گرمی
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه تمام
(قبل از ۸۶)
۲۲,۷۹۸,۰۰۰
۲۲,۹۰۱,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه نیم
(قبل از ۸۶)
۱۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
سکه ربع
(قبل از ۸۶)
۹,۱۷۰,۰۰۰
۹,۲۲۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)