نرخ لحظه ای سکه

زمان آخرین به روز رسانی

تصویر سکه

عنوان قیمت لحظه ای  قیمت خرید تغییرات قیمت زمان به روز رسانی
امامی تمام سکه امامی 

۲۹,۴۸۹,۰۰۰ تومان

۲۹,۱۸۹,۰۰۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
تمام بهار آزادی

۲۶,۱۶۱,۰۰۰ تومان

۲۵,۷۱۶,۰۰۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
نیم بهار آزادی

۱۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
ربع بهار آزادی

۱۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۷۱۵,۰۰۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه یک گرمی

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه امامی (قبل از ۸۶)
۰
۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
نیم سکه سکه نیم (قبل از ۸۶)
۰
۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
ربع سکه سکه ربع (قبل از ۸۶)
۰
۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

نرخ لحظه ای سکه پارسیان

تصویر سکه وزن سکه قیمت فروش تاریخ به روز رسانی
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۱۰۰) گرم

۲۵۹,۱۸۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۲۰۰) گرم

۴۹۸,۳۶۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۳۰۰) گرم

۷۴۲,۵۴۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۴۰۰) گرم

۹۸۱,۷۲۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۵۰۰) گرم

۱,۲۲۰,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۶۰۰) گرم

۱,۴۶۳,۰۸۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۷۰۰) گرم

۱,۷۰۲,۲۶۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۸۰۰) گرم

۱,۹۴۳,۴۴۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۹۰۰) گرم

۲,۱۸۲,۶۲۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۰۰۰) گرم

۲,۴۲۶,۸۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۱۰۰) گرم

۲,۶۳۰,۹۸۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۲۰۰) گرم

۲,۹۰۵,۱۶۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۳۰۰) گرم

۳,۱۰۹,۳۴۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۴۰۰) گرم

۳,۳۴۸,۵۲۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۵۰۰) گرم

۳,۶۲۲,۷۰۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۶۰۰) گرم

۳,۸۲۶,۸۸۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۷۰۰) گرم

۴,۰۶۶,۰۶۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۸۰۰) گرم

۴,۳۰۵,۲۴۰ تومان

۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳