نرخ لحظه ای سکه

زمان آخرین به روز رسانی

تصویر سکه

عنوان قیمت لحظه ای  قیمت خرید تغییرات قیمت زمان به روز رسانی
امامی تمام سکه امامی 

۱۴,۲۰۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۰۹,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
تمام بهار آزادی

۱۳,۵۵۹,۰۰۰ تومان

۱۳,۱۱۴,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
نیم بهار آزادی

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ربع بهار آزادی

۵,۰۳۸,۰۰۰ تومان

۴,۷۳۸,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه یک گرمی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه امامی (قبل از ۸۶)
۱۳,۴۹۶,۰۰۰
۱۳,۵۱۰,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
نیم سکه سکه نیم (قبل از ۸۶)
۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۲۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ربع سکه سکه ربع (قبل از ۸۶)
۵,۰۱۳,۰۰۰
۵,۰۲۵,۰۰۰
تغییر: (۰.۰۰%)
۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

نرخ لحظه ای سکه پارسیان

تصویر سکه وزن سکه قیمت فروش تاریخ به روز رسانی
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۱۰۰) گرم

۱۵۱,۱۳۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۲۰۰) گرم

۲۸۲,۲۶۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۳۰۰) گرم

۴۱۸,۳۹۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۴۰۰) گرم

۵۴۹,۵۲۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۵۰۰) گرم

۶۸۰,۶۵۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۶۰۰) گرم

۸۱۴,۷۸۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۷۰۰) گرم

۹۴۵,۹۱۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۸۰۰) گرم

۱,۰۷۹,۰۴۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۰/۹۰۰) گرم

۱,۲۱۰,۱۷۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۰۰۰) گرم

۱,۳۴۶,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۱۰۰) گرم

۱,۴۴۲,۴۳۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۲۰۰) گرم

۱,۶۰۸,۵۶۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۳۰۰) گرم

۱,۷۰۴,۶۹۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۴۰۰) گرم

۱,۸۳۵,۸۲۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۵۰۰) گرم

۲,۰۰۱,۹۵۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۶۰۰) گرم

۲,۰۹۸,۰۸۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۷۰۰) گرم

۲,۲۲۹,۲۱۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سکه پارسیان سکه پارسیان (۱/۸۰۰) گرم

۲,۳۶۰,۳۴۰ تومان

۲۳:۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴